Cantone de sa istrale
A chie mi ch’at furadu sa ‘istrale
Lu cherzo frastimare cun dolore:
Siat massaju o siat pastore
Chi no s’agatet a Pasca ‘e Nadale!
A chie mi ch’at furadu cuss’atretzu
Chi a mie mi at irmaniadu,
Si che colerat puru s’annu ‘etzu
Chi su nou no lu ‘idat comintzadu!
Dadu  chi ai cussas furas est avetzu
In domo chi l’agaten mortu male!
Meritaia isfogu pius bellu
Si diere isfogu a sa cantone.
Sempre furendhe in donzi ocasione,
Ca sun de sos onestos su frazellu,
De fartzones, bistrales e rastrellu
Lu potan imputare in su penale!
Candho l’adoperas sa ‘istrale mia,
Siat in cumonale o in tanca,
Pro ti connoscher cussa balentia
Su primu corpu l’iscudas a s’anca!
Siat in vetura o in ferrovia,
Chi lu trasporten a carch’ispidale!
In s’ispidale, professores, monzas,
Infermieras e infermieris,
Candho lis contas totu sas birgonzas
Ti naran: “No fetas su chi as fat’eris!
A fagher bene bisonzu proponzas
E a restituire sias puntuale!”
-Caru babbu it’odiu e rancore
Pro bos aer furadu una ‘istrale!…
A lu ‘ider in manos de dutore
E nemmancu a curtzu a s’ispidale!
L’ischides chi no cheret su Segnore
Fagher unu simile augurale,
E bois, babbu ‘onu,
Bos prego li diedas su perdonu!
-Si tue naras a lu perdonare…
Si bi l’ischo l’imbolo in carchi fossu!
Ap’a chircare de lu guastare,
Antzis si poto li dao a dossu!
Candho as bisonzu de ti caentare,
Lea sa linna e sègal’a mossu!
A tie già ti paret unu zogu
Ca ti l’at’eo sa linna a su fogu!
-Si bos aeren furadu unu mannale…
-Ello proite, a bi lis devia?!
-Pro bos aer furadu una ‘istrale…
-Ca l’aia pagada e fit sa mia!
-Ndhe comporades un’àtera uguale…
-Si bi podet torrare àtera ‘ia…
-Bellas e bonas bi ndh’at in totue…
-Si t’acoritzas chi las pagas tue!
Béssimi ‘eretu, no seghes sas ancas!
Caru fizu no l’apo contr’a tie,
Ca si l’aere in mesu ‘e francas
Lu pistao comente a su nie.
Cussu ndhe faghet cunzados e tancas
Pro ca est un’ungrudu abbituale!…
Sa ‘istrale pro me fidi adata
Chi a fura prana mi at disarmadu.
Li ponzat puntas de dolor’e mata
Bortas cantas ap’eo frastimadu!
E si mannu a betzu si agatat
No li restet de àteru valore.
-Ancora, babbu, in sa discussione:
Como est tropu! Cagliade, mischinu!
No azis pérdid’unu millione:
In paragone est unu sisinu!
Già bolla fat’eo una istrazone:
Andho ‘eretu e lu naro a Gavinu*,
Già bolla pago de ‘inari meu,
No frastimedas, ca no cheret Deus!
-Si tue andas a Cossu Gavinu,
Chi cun màniga siat sa ‘istrale;
Si bi ndhe tenet de marca “Rubbinu”
O a fogu li fetat su signale;
De totu a l’ispiegare apas pidinu,
A bortas chi bi torret cussu tale.
Si ‘e li narrer custu ti ndhe cùasa,
Invetz’e una ‘istrale ndhe at dùasa!
Caru fizu, no fidi su valore,
No c’at fatu fortuna a s’irrichire:
Ma lu cheria solu avilire
Pro s’imparu ch’at tentu a minore.
E tandho ti’esser deo su pecadore,
A narrer tou mi devo pentire?
Daghi ‘e cussu as cumpassione,
Impàrami s’atu de cuntritzione!
-Pro cussa ‘istrale chi mancante,
Bàstechi a frastimare este feu!
Babbu, perdonade s’ignorante:
Sa paga l’at a benner dae Deu.
Bois puru ‘e pecadu sezis reu
Ca sos frastimos sun tropu pesantes,
Ca su frastimu no bàtidi frutu.
Bois puru in pecadu sezis rutu!