Irrocos in ottavas ocasionales:

 

A chie m’hat furadu s’impagliada

bonu proe li fetat bonu proe.

 S’est massaiu, li moriat unu oe,

 s’est pastore, onz’erbeghe apen’anzada

E s’est de cuddos chi nudda no hada,

 a su postu ‘e cras chi morzat oe.

In campusaritu restet a d’onzora

cun s’impagliada mia a brazzu fora.

 

Frastimo, ma no isco frastimare

ca Deus non m’hat dadu su destinu.

Males cantas renas b’hat in mare

e unzas cantu pesat su terrinu.

Su cannau ti tostet su Buzinu

 manzanu a carre lenta a t’impicare.

 Minutos cantu zirat su rellozu

ti dian issacadas de puntorzu.

 

Frastimo, ma no isco frastimare

ca Deus non m’hat dadu su talentu.

Ancu si peset unu fogu tentu

 chi non l’istuden sas abbas de mare.

Su palatu ti potat bortulare

 E ponner cabertura a fundamentu

 Bortulare ti potat su polatu

 sa rughe a dainanti e tue infatu.

 

Ti falet lampos che-i sa fioca

 abudronados che pedra ‘e sale.

 A babu tou l’enzat unu male

 e mamma tua diventet bioca.

 Frades tuos si ch’eten in sa roca

 chi non nde campet unu pro sinnale,

e poi enzat unu male a tie

 chi non riposes ne note ne die.

(anonimo Illoraese)