ATU DE CUNTRITZIONE      

 

Su Perdonu

Perdonu, Deus meu

cunfesso: hapo pecadu,

cuntritu e umiliadu

Pedo piedade.

 

Eterna bonidade

soberana clementzia,

a sa ‘Ostra presentzia

Sa curpa abburro.

 

Umile a sos pes curro

miseru pecadore,

cun sintzeru dolore

E pianghende.

 

So incurpadu nende

meda bos hapo ofesu,

lu tenzo a grande pesu

O Deus meu.

 

De milli curpas reu

connosco chi hapo erradu,

e tantu maltratadu

Su Signore.

 

Ca sezis Sarbadore

misericordiosu,

dadennos amorosu

S’isperantzia.

 

E tenzo cunfidanzia

chi sentza m’apartare,

mi dezis perdonare

Interamente.

 

Protesto in su presente

lassare s’antig’usu,

de non pecare piůsu

Deo preponzo.

 

A-i custos pes mi ponzo

cale prodigu fizu,

finas chi su disizu

Hap’a lobrare.

 

M’ispeto perdonare

che a sa Maddalena,

mi dezis e a sa pena

Mi preparo.

 

Indignu mi declaro

pro otenner su perdonu,

e Bois, o Deus bonu,

A mi lu dades.

Bois grassia e chelu dades

pustis fata cumprida,

sa pena giusta e devěda

A su pecadu.

 

Dep’esser riscatadu

in donzi operatzione,

dae donzi ocasione

Hap’a fuire.

 

Depo sempre sighire

sa ‘Ostra santa leze,

non cale via ereze

Sentza tinu.

 

Gesůs, Fizu divinu

so rutu, m’assistide,

dade sa manu, ‘enide

A mind’ ‘artziare.

 

Su samben apricare

chi azis derramadu,

su chi pro me azis dadu

In d’una rughe.

 

Maria siat lughe

piedade e potentzia,

a sa ‘Ostra presentzia

A m’assistire.

 

Potedas esaudire

cun Anghelos e Santos,

e cantos regnan, cantos

In sa gloria, Amen


Testo tradizionale, musiche ispirate ai canti dell’VIII secolo