da Era Sergio                                                                        pagina precedente

Saludos a tottu sos cumpanzos chi che sunu in fora dae idda, e si Deus cherede amus a creschere custa pazzina! Unu asu a tottu... Saludos   Sergio Era